Podmienky

Zásady ochrany osobných údajov
(ďalej len „Zásady“)

1. Prevádzkovateľ údajov
ODVOZNALETISKA.SK

2. Sprostredkovateľ
SEM a TAM s.r.o., Družstevná 734, Bardejov 08501, Slovenská republika

3. Úvod
Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Zásady vysvetľujú, kedy a prečo zhromažďujeme osobné informácie, ako ich používame či podmienky, za ktorých ich môžeme prezradiť iným. Zásady sa vzťahujú na zasielanie nášho newslettra.

4. Účel spracúvania osobných údajov
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na základe Vášho súhlasu, budú použité na účel zasielania e-Newslettra – informačného materiálu s najmä s akciovými ponukami od SEM a TAM s.r.o.

5. Rozsah spracúvania osobných údajov
Zhromažďujeme osobné údaje v rozsahu meno, okres alebo krajina a e-mail, resp. iný kontakt, ktorý nám poskytnete. Z webovej stránky www.odvoznaletiska.sk môžeme zhromažďovať IP adresu a úkony vykonané na tomto webe.
Nezhromažďujeme ani nespracovávame žiadne špeciálne kategórie osobných údajov, ako sú napríklad jedinečné identifikátory alebo citlivé osobné údaje.

6. Právny základ spracúvania
Zhromažďovanie osobných údajov sa uskutoční výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby použitím „Registračného formuláru pre odoberanie newslettra„, ktorý uchováva dokumentáciu týkajúcu sa súhlasu daného jednotlivca.

7. Súhlas
Zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky môžete v súlade s týmto oznámením vyjadriť svoj súhlas, aby sme spracovali a uschovávali Vaše osobné údaje na vyššie uvedené účely.
Svoj súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a to kliknutím na odkaz na konci newslettra alebo e-mailom na adresu predajcestovnychlistkov@gmail.com, prípadne zmenou nastavenia vo Vašom profile.
Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založený na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

8. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám
Nešírime, nepredávame ani neprenajímam Vaše informácie žiadnym tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou:
Spolupracujúcich poskytovateľov služieb, s ktorými máme zmluvný vzťah alebo osobám, ktoré sú s nami v pracovnoprávnom, obdobnom alebo v inom vzťahu.
Ak to vyžaduje zákon – Vaše osobné informácie poskytneme, ak to vyžaduje zákon, alebo ak sa dôvodne domnievame, že zverejnenie je potrebné na ochranu našich práv a / alebo na dodržiavanie súdneho konania, súdneho príkazu alebo iného právneho procesu. Urobíme však všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že Vaše práva na ochranu osobných údajov budú aj naďalej chránené.

9. Použitie sprostredkovateľov
Sme zodpovední za to, že sa akýkoľvek sprostredkovateľ zaviaže dodržiavať princípy uvedené v týchto Zásadách a príslušné právne predpisy na ochranu osobných údajov.
Vaše osobné údaje sa spracúvajú na území Európskej únie. Ak sprostredkovateľ bude spracúvávať osobné údaje mimo územia EÚ / EHP, takéto spracovanie bude v súlade s týmito Zásadami, štandardami EÚ a iným zákonným postupom pre prenos osobných údajov do tretej krajiny.
Ak sa vykoná zmena sprostredkovateľa, budeme Vás informovať na www.odvoznaletiska.sk.

10. Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje uchovávame tak dlho, kým to považujeme za nevyhnutné na splnenie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, pričom berieme do úvahy potrebu odpovedať na Vaše podnety a vyriešiť možné sťažnosti. Znamená to, že si môžeme uchovať Vaše osobné údaje počas primeraného obdobia po Vašej poslednej interakcii s nami. Keď osobné údaje, ktoré spracúvame už nie sú potrebné, odstránime ich bezpečným spôsobom. Môžeme spracovávať údaje na štatistické účely, ale v takýchto prípadoch budú údaje anonymizované.

11. Vaše práva
Máte právo požadovať od nás ako prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás, ako dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu.

12. Používanie cookies a webových beacons
Na zhromažďovanie informácií počas navigácie na www.faxcopy.sk používame cookies a webové beacons (ďalej len „navigačné informácie o webových stránkach“). Webové navigačné informácie obsahujú štandardné informácie z webového prehliadača, ako napríklad typ prehliadača; adresu IP („IP“) a akcie, ktoré vykonávate na www.faxcopy.sk, ako sú zobrazené webové podstránky a kliknutia na odkazy.
Tieto informácie slúžia na efektívnejšie fungovanie www.faxcopy.sk, ako aj na zbieranie štatistických informácií a zhromažďovanie takýchto osobných údajov ako typu prehliadača a
operačného systému, odkazujúcej stránky, cesty cez stránky, domény ISP , atď., aby sme vedeli, ako návštevníci používajú www.odvoznaletiska. Cookies a podobné technológie nám pomáhajú prispôsobiť www.oddvoznaletiska.sk Vašim preferenciám, postupom a potrebám, ako aj odhaliť a predchádzať bezpečnostným hrozbám a zneužitiu. Používané samostatne, cookies a webové beacons Vás osobne neidentifikujú.

13. Zmeny Zásad
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek Zásady zmeniť. Relevantná verzia bude vždy dostupná na www.odvoznaletiska.sk. Odporúčame Vám, aby ste Zásady občas skontrolovali, aby ste sa uistili, že ste spokojní so zmenami. Ak vykonáme zmeny, ktoré podstatne Zásady zmenia, budeme Vás informovať e-mailom alebo uverejním oznámenie na http://www.odvoznaletiska.sk predtým, ako táto zmena nadobudne účinnosť.

14. Vaše právo sťažovať sa na orgán dohľadu
Ak ste nespokojní so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa najskôr obrátiť na adresu predajcestovnychlistkov@gmail.com
Ak budete naďalej nespokojní, máte právo požiadať o pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.